جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
: نام و نام خانوادگي
: تلفن
: پست الکترونيک
: نشاني

شيراز      صدرا      : شهر
: محله
1      2      3      4      5      6      7      بافت قديم      : منطقه شهرداري
با مراکز آموزشي      با پارک يا فضاي سبز      با مراکز خدماتي - تجاري      : همجواري
مسکوني      تجاري      اداري      صنعتي      زراعي      آموزشي      درماني      تجاري - مسکوني      باغشهر      ورزشي      باغ      فرهنگي      مذهبي      خدماتي      کاربري زمين :
کوچه (تا 12 متري)      خيابان (تا 20 متري)      بلوار (بيش از 20متري)      عرض معبر مجاور :
مساحت (متر مربع) :
ضابطه (M)
توضيحات:

: درخواست جهت
مبلغ خريد کل (ميليون تومان) :
مبلغ خريد براي هر متر مربع (هزار تومان) :